Sık Sorulan Sorular

Zeyilname nedir?
Poliçe, en basit anlamda sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akitin şartlarında, sigorta süresi içinde, bir değişiklik yapılması gerekirse bu değişiklik “zeyilname” düzenlenerek yapılır. Zeyilname, poliçenin ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve ikisinin bütünü son şartları oluşturmaktadır. Sigortaya konu değer enflasyona karşı değer kaybediyor mu?
Ürünlerimizin pek çoğunda enflasyon değer kaybı için ek seçenekler seçenekleri vardır sunulmaktadır. Hasarsızlık indirimi olan bir araç poliçe yenilemesini farklı bir sigorta şirketinden yaparsa    hasarsızlık indirimini kaybeder mi?
İndirim kaybedilemeden yeni sigorta şirketi tarafından poliçeye dahil edilerek prim hesaplaması yapılır. Çelik veya betonarme karkas yapı nedir?
Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan binalardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer alırlar. Aşkın Sigorta nedir?
Aşkın sigorta terimi, tazminat poliçelerinde söz konusu olan bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması halidir. Sigortanın temel prensibine göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesi olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilmektedir.Ancak, sigorta şirketi, bir tam zıya durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek durumunda olduğundan, sigortalı, olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır. Sigorta işleminde taraflar kimlerdir?
Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır. Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyiniyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı tarafı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyiniyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir. Trafiğe ilk kez çıkan araç kaçıncı kademeden sigortalanır?
Trafiğe ilk defa çıkan araçlara 4. basamaktan poliçe tanzim edilmesi gerekir. Ruhsat sahibi olarak birden çok kişi gözüküyor ise ne yapılması gerekir?
Poliçe ruhsat sahibi gözüken herhangi bir kişi üzerine düzenlenir, diğer kişiler ise poliçe üzerine açıklama kısmında yazılabilir Hasar olduğunda trafik sigortası kademeleri nasıl değişir?
İlgili poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise de mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkar. Bir seneden kısa süreli poliçe tanzim edilmesi mümkün müdür?
Aracın yabancı plaka veya geçici plaka olması durumunda bir seneden kısa süreli poliçe tanzim edilebilir. Trafik poliçesi vadesinde poliçe yenilenmemesi durumunda ne olur?
Poliçenin vadesinin bitmesinden sonra geçen her 30 gün için mevcut poliçe kademesi 1 basamak indirilir. Kaza yapıldığında Trafik Sigortası araçta oluşacak hasarları karşılar mı?
Araçta oluşabilecek hasarlar ancak aracın kasko poliçesi olması durumunda karşılanabilir. Trafik Sigortası ise sigortalının kaza nedeni ile 3. şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları Genel Şartlar çerçevesinde karşılar. Kaza yapıldığında Trafik Sigortası sigortalının tedavi masraflarını karşılar mı?
Kaza sonucu sigortalının tedavi masrafları Trafik Sigortası tarafından karşılanmaz. Ancak 3. şahıslara vereceği zararlar Genel Şartlar çerçevesinde karşılanır.

Trafik Sigortası olan kişinin aracına kasko yaptırması gerekir mi?
Trafik Sigortası aracın 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararları güvence altına alır. Kişinin aracında oluşabilecek hasarlarının karşılanması için kasko sigortası yaptırması gerekir. Kasko sigortalı araç kaza yaptığında karşı tarafın hasarını da öder mi?
Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Ancak trafik sigortası limitlerinden karşı tarafa bir ödeme yapılması gerekir ve limit aşımı söz konusu olursa, Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir. Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi neye göre uygulanır?
Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi sigortalının hasar yapmadığı yıllara göre uygulanır.
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60
Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolur mu?
Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolmaz. Tramer kayıtlarından kişinin hasarsızlığı sorgulanır ve hak edilmiş indirim verilir. Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık indiriminden yararlanabilir mi
Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık oranı devam eder. Ruhsat sahibi değiştiğinde kasko sigortası da devredilebilir mi?
Aracın mülkiyet hakkında bir değişiklik olduğunda poliçe iptal edilip kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni ruhsat sahibinin araca yeni bir poliçe yaptırması gerekir. Aracın aksesuarları kasko sigortasına dahil midir?
Aracın fabrika çıkış aksesuarları sigorta poliçesine dahildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar sigorta bedelinin belirtilip gereken primin ödenmesi karşılığında poliçeye dahil edilebilir
Evinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
Evinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan "bina değeri" teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev için teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir. Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir. Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler. Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur. Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.
İşyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?
Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır. Zorunlu deprem sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali olabilir mi?
Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder. Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?
Kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Zorunlu deprem sigortası ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır. Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?
Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konulmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca tapu tescil işlemlerinde Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi mecburiyeti vardır